Новини

Договор с Община Белене

13.07.15
"Глобъл Одит Сървисез" ООД сключи договор с Община Белене на 13.07.2015 г. за извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект "Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт-Белене", реф. № 2(4i)-2.2-14 MIS ETC code 359, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2007 - 2013, Приоритетна ос 2, Ключова област на интервенция 2"