Новини

  • Начало / 
  • Новини / 
  • Договор с Министерство на труда и социалната политика

Договор с Министерство на труда и социалната политика

10.09.15
"Глобъл Одит Сървисез" ООД подписа анекс към договора с Министерство на труда и социалната политика на 10.09.2015 г.
Основната цел на Проекта за социално включване е насърчаване на социалното включване чрез подобряване на готовността за включване в образователната система при деца на възраст под 7 години от семейства с ниски доходи и социалноуязвими семейства (включително деца с увреждания и други специални нужди).
Финансовите отчети по проекта са изготвени съгласно Международните счетоводни стандарти за публичния сектор, издадени от Комисията за публичния сектор към Международната федерация на счетоводителите, както и съгласно приложимите ръководства на Световна банка.