Новини

Обнародване в ДВ, бр. 77 от 06.10.2015 г.

06.10.15
Обнародвани са в ДВ, бр. 77 от 06.10.2015 г.:

- служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл.45, ал.1 и ал.2, т.4
- служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл.45, ал.2, т.1,2 и 3
- сметка за изплатени суми по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ