Новини

Новини

05.09.08

Изменение в Закона за счетоводството и в ЗКПО

Дружествата, чиито ГФО подлежат на независим финансов одит, следва да оповестяват поотделно начислените за годината суми за услугите, предоставени от регистрираните одитори на предприятието.
03.09.08

Промени в Закона за независим финансов одит

Последните изменения на Закона за независим финансов одит въвеждат изисквания за създаване на одитен комитет в дружествата, които извършват дейност от публичен интерес.
10.06.08

Промяна на Закона за счетоводството от 30.05.2008 г.

С изменение на Закона за счетоводството от 30.05.2008 г. дружествата, които са пререгистрирани в Търговския регистър в периода от 01.01 до 31.05.2008 г., следва да заявяват и представят за публикуване в търговския регистър в срок до 30.06 на същата година индивидуалния и консолидирания си финансов отчет...
19.05.08

Членство на „Глобъл одит сървисез” ООД

През май тази година „Глобъл одит сървисез" ООД стана най-новият член на Софийската търговско - промишлена камара.
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10