Новини

Промени в Наредба Н-8 от 2005 г.

31.08.11
От 01 август 2011 г. допълнения в Декларация Образец № 1 „Данни за осигуреното лице“

Промените, които настъпиха в Закона за електронния документ и електронния подпис доведоха и до изменения в редица документи, с които се изисква представяне на информация, която е заверена не с универсален, а с квалифициран електронен подпис.
Предимствата на ежедневното разменяне на милиони електронни съобщения е безспорно, но в същото време основният проблем е свързан със сигурността, целостта и автентичността на изпращаните електронни изявления.
Съществуват няколко вида електронни подписи: обикновен, усъвършенстван (универсален), квалифициран и разширен, но от правна гледна точка последиците от различните видове подписи са различни. Според Европейската Директива 1999/93/ЕС3 единствено така нареченият „квалифициран подпис“ е приравнен по правни последици на саморъчния подпис, тъй като той съдържа необходимите за идентифициране реквизити на титуляра.
В тази връзка вече и декларациите с данни за осигурителите и осигурените от тях лица се представят с квалифициран подпис.

Освен това в Декларация образец № 1 са въведени нови кодове:

  • код 71 – за членове на избирателни комисии;
  • код 94 – за лица, подчинени на законодателството на друга държава съгласно международно споразумение в сферата на социалната сигурност, по което Р България е страна.
    Данните за дохода, от който е определено паричното обезщетение за периодите на временна неработоспособност или бременност и раждане в т. 17.2 от декларацията ще се попълват служебно от НОИ.