Услуги

Счетоводни услуги

Счетоводно обслужване

  • Установяване на индивидуален сметкоплан
  • Поддържане на подробно записване на всички транзакции (двустранно счетоводно записване), включително на оборотна ведомост
  • Изготвяне на всички изисквани от закона отчетни документи
  • Изготвяне на данъчни декларации
  • Изготвяне на годишни финансови отчети в съответствие с българското законодателство (баланси, отчети за приходи и разходи, отчети за паричните потоци, отчети за собствения капитал, пояснения към финансовите отчети, данъчни декларации, статистически доклади)
  • Представяне на необходимите доклади до съответните органи на властта
  • Възнаграждения за персонала