За нас

Народното събрание на Република България

Народното събрание на Република България

Настоящата референция се дава на екипа от "Глобъл Одит Сървисез" ООД в израз на удоволетворението на Народно събрание от изпълнението на договор с предмет "Извършване на външен одит на проект, изпълняван от Народно събрание, в качеството му на бенефициент, финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от ЕС, чрез Европейския социален фонд, съгласно договор А09-31-144 С/ 12.06.2009 г. , проект "Модерна парламентарна администрация в услуга на обществото".

Бюджетът на проект "Модерна парламентарна администрация в услуга на обществото" е в размер на 587 683.85 лв. и е осигурен от Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.