Новини

  • Начало / 
  • Новини / 
  • Промените в Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства

Промените в Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства

31.08.11
С Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства (обн. ДВ бр. 64 от 19. 08. 2011 г.) са извършени следните промени:
 
  • уеднаквяване на стандарта на текстовия файл, с който фирмите вносители/производители на фискални устройства (ФУ) подават данни към НАП за разчетените фискални памети, съответно данните за фискалните памети, които не са могли да разчетат (Виж Приложение № 10 към чл. 15, ал. 1, т.  9 –  в  частта „Общи положения“ думите „ASCII, MS-DOS“ се заменят с „WINDOWS-1251);
 
  • уеднаквяване на стандарта на текстовия файл, с който сервизните организации подават данни към НАП за издаваните от тях свидетелства за регистрация на ФУ, както и данните при прекратяване на сервизното обслужване на ФУ. (Виж Приложение № 15 към чл. 51, ал. 1 – в  частта „Общи положения“ думите „ASCII, MS-DOS“ се заменят с „WINDOWS-1251);
 
  • по - ранно въвеждане на дистанционна връзка с НАП от сроковете, регламентирани в § 59, ал. 1,  т. 1-3 от ПЗР на наредбата за лица, по отношение на които се констатира нарушение на наредбата. Има се предвид, нарушение изразяващо се:
-         в неиздаване на фискална касова бележка (фискален бон),
-         нарушение на реда и начина на регистриране или въвеждане/извеждане във/от експлоатация на фискалните устройства или
-         нарушение на реда на отчитане на оборотите от извършените продажби.
 
За тези лица дистанционна връзка с НАП следва да се въведе в десетдневен срок от съставяне на акта за нарушение (т. 4 на § 59, ал. 1 от  ПЗР на наредбата  - нова).
 
Промените са в сила от 19. 08. 2011 г.