Новини

Договор с Министерство на здравеопазването

02.06.15
"Глобъл Одит Сървисез" ООД подписа договор на 02.06.2015 г. с Министерство на здравеопазването за "Избор на одитор за извършване на одит за отчитане на разходите и финансовото изпълнение на проекти", по Обособена позиция 3: "Избор на одитор за извършване на одит за отчитане на разходите и финансовото изпълнение на проект BG161PO001/1.1-08/2010/017 "Доставка на високоенергиен медицински линеен ускорител за нуждите на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ", финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г."