Услуги

Одит

Одиторски ангажименти със специално предназначение

В случай, че имате нужда от одит на финансови отчети в съответствие с изисквания, различни от Международните стандарти за финансово отчитане или националните стандарти, ние бихме могли да ви предложим различни одиторски услуги със специално предназначение. Също като финансовия одит, тези услуги представляват проверка и изготвяне на заключение на базата на одиторски доказателства. Те са особено полезни в случай на одит на публични организации, тъй като тогава отчетите се изготвят съобразно специфични изисквания.
Одиторските ангажименти със специално предназначение мога да се изразяват в одит/ преглед на:
  • Финансов отчет, изготвен в съответствие с изискванията на изчерпателна счетоводна база, различна от МСФО или националните стандарти
  • Конкретни сметки, компоненти от сметки или обекти във финансовия отчет 
  • Спазване на договорни условия
  • Обобщен финансов отчет