Услуги

Одит

Проверка на прогнозна финансова информация

Прогнозната финансова информация представлява финансова информация, която е основана на предположения за възможни събития в бъдещето или за възможни действия на предприятието. Тя е субективна и изготвянето й в значителна степен изисква преценка. Чрез различни процедури за проверката на тази информация, ние ще съберем и оценим доказателства доколко:
  • Предположенията на ръководството за най - добра приблизителна оценка са разумни и последователни с целта
  • Прогнозната финансова информация е подходящо изготвена въз основа на предположенията
  • Прогнозната финансова информация е подходящо представена и всички съществени предположения са адекватно оповестени, включително ясна индикация доколко тя представлява предположения за най - добра приблизителна преценка или хипотетични предположения
  • Прогнозната финансова информация е изготвена на последователна основа с историческия финансов отчет, при използване на подходящи счетоводни принципи.