Услуги

Одит

Вътрешен одит

Вътрешният одит е независима функция на проучване и оценяване на дейностите в една организация, така че да се постигнат нейните три основни цели: ефективна и ефикасна дейност, достоверно финансово отчитане и съответствие с приложимите закони и нормативни актове. Функцията на вътрешния одит е един от видовете контроли, използвани от управлението на всяка компания в дейността й. В същото време той има и специална роля да помогне да се измерят и оценят останалите контроли. Ето защо вътрешните одитори трябва да разбират както своята функция на контрол, така и природата и обхвата на другите видове контроли.

За да оптимизираме стойността и ефективността на функцията по вътрешен одит, ние задълбочено ще се запознаем с целите на Вашата организация; специфичните рискове, свързани с конкретния бизнес; Вашите приоритети във връзка с управлението на риска; всички особености на законовата рамка и икономическата среда; нуждите на всички заинтересовани страни (акционери, управление и служителите на фирмата). По този начин ние ще ви предложим индивидуални решения, които ще допринесат за подобряването на функцията по вътрешен одит на компанията. Във връзка с усъвършенстването на функцията на вътрешния одит ние бихме могли да Ви помогнем с консултации и асистиране в процеса на развитието на методологии за вътрешен одит, управлението на риска, както и обучение на вътрешните одитори. Като допълнение, ние ще анализираме нуждите на компанията от отдел по вътрешен одит и ще предложим оптималния вариант за изпълняването на тази функция - в зависимост от нуждите на компанията тази функция може да се изпълнява вътрешно, от специален отдел на дружеството или от наета за това трета страна.